Pravilnici

Toggle Naslov Datum Download
document Prаvilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas Download (docx, 17 KB)
document Pravilnik o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih u DZ "Veljko Vlahović" Download (docx, 21 KB)
document Prаvilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Download (docx, 20 KB)
pdf Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Domu zdravlja Veljko Vlahović Vrbas Download (pdf, 197 KB)
pdf Pravilnik o postupanju po prituzbama na rad u Domu zdravlja Veljko Vlahovic Vrbas Download (pdf, 155 KB)
pdf Poslovnik o radu Nadzornog odbora Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas Download (pdf, 127 KB)
pdf Poslovnik o radu etickog odbora Doma zdravlja Veljko Vlahović Vrbas Download (pdf, 121 KB)
document Poslovnik o radu Upravnog odbora Doma zdravlja Veljko Vlahovic Vrbas februar 2023 Download (pdf, 138 KB)
document Poslovnik o radu Upravnog odbora Doma zdravlja Veljko Vlahovic Vrbas Download (pdf, 137 KB)
document Ovlasceno lice za postupanje po zahtevima za pristtup informacijama od javnog značaja Download (pdf, 93 KB)
pdf Odluka o odredjivanju lica za rodnu ravnopravnost Download (pdf, 431 KB)
pdf Odluka o odredjivanju lica za koordinaciju rodna ravnopravnost Jasna Komnenovic Download (pdf, 427 KB)
pdf Obrazac 3 godisnji izvestaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti Download (pdf, 660 KB)
pdf Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti Download (pdf, 3.48 MB)
document Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (docx, 15 KB)
document Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (docx, 20 KB)
document Pravilnik o načinu zaštite, korišćenja i evidentiranja elektronskih dokumenata Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas Download (pdf, 132 KB)
document Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti u Domu zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas Download (pdf, 144 KB)
document Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas Download (pdf, 409 KB)
document Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Download (docx, 29 KB)
document Obaveštenje o donetima aktima po Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama Download (docx, 14 KB)
document Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (docx, 18 KB)
pdf Pravilnik o načinu obavljanja poslova javnih nabavki u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 436 KB)
document Pravilnik o javnim nabavkama Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas na koji se zakon ne primenjuje Download (docx, 22 KB)
pdf Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave Download (pdf, 333 KB)
pdf Plan preventivnih mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 965 KB)
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 104 KB)
pdf Pravilnik o načinu sticanja i raspodeli sopstvenih prihoda Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 128 KB)
document Pravilnik o izmenama pravilnika o organizaciji i sistemnatizaciji poslova Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas 2 Download (docx, 18 KB)
document Pravilnik o izmenama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja "Veljko Vlahović" Vrbas Download (docx, 14 KB)
pdf Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 728 KB)
pdf Pravilnik o organizaciji budžzetskog računovodstva i računovodstvenim politikama Download (pdf, 147 KB)
pdf Pravilnik o donacijama, poklonima, legatima i medicinskoj opremi koja se preuzima radi testiranja u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 114 KB)
pdf Pravilnik o bezbednosti informaciono - komunikacionih sistema Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 173 KB)
pdf Pravilnik o reprezentaciji u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 116 KB)
pdf Pravilnik o utvrđivanju elemenata za ocenu individualnog radnog učinka zaposlenih u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas po osnovu rezultata rada Download (pdf, 125 KB)
pdf Pravilnik o postupku izrade finansijskog plana u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 134 KB)
pdf Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Download (pdf, 197 KB)
pdf Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu Download (pdf, 265 KB)
pdf Pravilnik o korišćenju sanitetskih i putničkih vozila Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 133 KB)
pdf Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 110 KB)
pdf Rešenje o određivanju lica za prijem informacija i vođenje postupka sa unutrašnjim uzbunjivanjem Download (pdf, 99 KB)
pdf Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Download (pdf, 151 KB)
pdf Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zaposlenih u Domu zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas Download (pdf, 153 KB)