Organizaciona struktura Doma zdravlja

Dom zdravlja je osnovan Odlukom o osnivanju Doma zdravlja ’’Veljko Vlahović’’ Vrbas, usled podele Zdravstvenog centra ’’Veljko Vlahović’’, Vrbas (’’Sl. list opštine Vrbas broj 9/2006 i 8/2007) koju je donela Skupština opštine Vrbas i kao samostalna zdravstvena ustanova je počeo sa radom 1.4.2008. godine.
Dom zdravlja se sastoji od organizacionih jedinica utvrđenih Statutom Doma zdravlja i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas.

Organi Doma zdravlja su Direktor, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Direktor organizuje, rukovodi radom, predstavlja ga i zastupa - bez ograničenja.
Direktor Doma zdravlja je dr Goran Đurović.
Pored organa upravljanja, Dom zdravlja ima i stručne organe: Stručni savet, Etički odbor i Komisiju za unapređenje kvaliteta rada.