Dom zdravlja DANAS

Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas osnovan je kao ustanova primarne zdravstvene zaštite 01.04.2008. godine. U ustanovi radi 215 zaposlenih, od čega 193 radnika na neodređeno i 22 radnika na određeno vreme.
Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, na teritoriji opštine Vrbas, koja, po članu 88. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, obuhvata:
 1. zaštitu i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, lečenje i rehabilitaciju bolesnih i povređenih;
 2. preventivnu zdravstvenu zaštitu grupacija stanovništva izloženih povećanom riziku oboljevanja i ostalih stanovnika, u skladu sa posebnim programom preventivne zdravstvene zaštite;
 3. zdravstveno vaspitanje i savetovanje za očuvanje i unapređenje zdravlja;
 4. sprečavanje, rano otkrivanje i kontrolu malignih bolesti;
 5. sprečavanje, otkrivanje i lečenje bolesti usta i zuba;
 6. patronažne posete, lečenje i rehabilitaciju u kući;
 7. hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz;
 8. palijativno zbrinjavanje;
 9. farmaceutska delatnost za interne potrebe Doma zdravlja;
 10. druge poslove utvrđene Zakonom.
U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti, kontrole stručnog rada u Domu zdravlja se prema određenim oblastima zdravstvene zaštite, odnosno specijalističkim granama i drugim utvrđenim kriterijumima obrazovane su sledeće organizacione jedinice:
 1. Služba za zdravstvenu zaštitu odrasluih stanovnika;
 2. Služba hitne medicinske pomoći,
 3. Služba za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena;
 4. Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju;
 5. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu;
 6. Služba za kućno lečenje sa polivalentnom patroonažom;
 7. Služba za laboratorijsku dijagnostiku;
 8. Služba za zdravstvenu zaštitu zaposlenih, prevenciju i kontrolu bolesti;
 9. Služba za pravne, ekonomsko – finansijske, tehničke i druge slične poslove.
U okviru svoje nadležnosti, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom, Dom zdravlja „Veljko Vlahović“ Vrbas:
 1. prati zdravstveno stanje stanovništva i preduzima i predlaže mere za njegovo unapređenje;
 2. prati i sprovodi metode i postupke prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije zasnovane na dokazima, a naročito utvrđene stručno-metodološke i doktrinarne protokole;
 3. obezbeđuje uslove za stalno stručno usavršavanje svojih zaposlenih;
 4. sprovodi programe zdravstvene zaštite;
 5. sprovodi mere radi sprečavanja neželjenih komplikacija i posledica pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i mere opšte sigurnosti za vreme boravka građana u zdravstvenoj ustanovi i obezbeđuje stalnu kontrolu ovih mera;
 6. organizuje i sprovodi mere stalnog unapređenja kvaliteta stručnog rada;
 7. organizuje i sprovodi mere u slučaju elementarnih i drugih većih nepogoda i vanrednih prilika;
 8. organizuje odnosno obezbeđuje mere za odlaganje, odnosno uništavanje medicinskog otpada, u skladu sa Zakonom;
 9. obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.
U obavljanju zdravstvene delatnosti Dom zdravlja ostvaruje saradnju sa drugim zdravstvenim, socijalnim, obrazovnim i drugim ustanovama i organizacijama za pripremanje i izvođenje programa za očuvanje i unapređenje zdravlja.
O zdravstvenom stanju stanovništva opštine i o svom radu Dom zdravlja podnosi periodične izveštaje opštini Vrbas.