Služba za kućno lečenje sa polivalentnom patronažom

   
ODELJENJE ZA KUĆNO LEČENJE I NEGU

Telefon: 021/795-44-36

Doktor izlazi na teren od 12-14,30h. Doktor radnim danima izlazi na teren.

Sestre dele terapiju:
pre podne 7-11h
posle podne 16-19
Sestre dele terapiju svim danima (radnim, subota, nedelja i praznik)

 

 
ODELJENJE ZA POLIVALENTNU PATRONAŽU

Telefon: 021/795-44-95

Radno vreme
ponedeljak-petak: I smena: 7,00-14,00h ; II smena: 13,00-20,00h
subota: 8,00-12,00h
praznik: 8,00-12,00h

Nataša Pavlov

viša medicinska sestra/tehničar u polivalentnoj patronaži
glavna sestra službe
 

 

 
Na odeljenju polivalentne patronaže rade medicinske sestare sa strukovnom medicinskom i višom školom.
Patronaža je preventivna grana medicine, koja se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja i podizanjem opšte zdravstvene kulture stanovništva. Delokrug rada obuhvata porodicu kao celinu i širu lokalnu zajednicu.

Delatnost se sprovodi kroz individualni rad – posete porodici.
Usluge se pružaju obaveznim vidovima: trudnica, babinjara, novorođenče, odojče, malo dete od 2 godine, malo dete od 4 godine, odraslo stanovništvo prema indikacijama i stariji od 65 godina.

Patronažna služba pruža iusluge zdravstveno-vaspitnog rada (individualnog i/ili grupnog) u porodici i široj lokalnoj zajednici, kao što su obdaništa, škole, mesne zajednice i sl.
Služba sarađuje sa Centrom za socijalni rad i Crvenim krstom


Delokrug rada patronažne sestre
  • obavlja patronažne posete definisanim kategorijama stanovništva
  • preventivni rad
  • obavlja zdravstveno-vaspitni rad u ustanovi, porodici i zajednici
  • vrši zdravstvenu edukaciju korisnika i osposobljavanje korisnika za samonegu i samokontrolu i/ili edukuje članove porodice o istom učestvuje u organizovanju i sprovođenju akcija Doma zdravlja
  • učestvuje u Nacionalnim kampanjama i akcijama za zdravlje zajednice
  • aktivno učestvuje u multidisciplinarnim i multisektorskim timovima za zdravlje zajednice