Одлука о забрани допунског рада за време трајања ванредног стања

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“
Број:   1186/2020
Дана:  27.03.2020. године
В Р Б А С 

Због ванредног стања на територији Републике Србије проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС" бр. 29/2020), а на основу наређења министра здравља од 24.03.2020. године и наређења покрајинског секретара за здравство од 23.03.2020. године, директор Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас дана 27.03.2020. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

О ЗАБРАНИ ДОПУНСКОГ РАДА ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

  1. СТРОГО СЕ ЗАБРАЊУЈЕ ДОПУНСКИ РАД здравственим радницима, здравственим сарадницима и другим лицима запосленим у здравственим установама за време трајања ванредног стања и запослени не могу радити ван својих матичних установа.
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења и примењује се за време трајања ванредног стања.

 

О б р а з л о ж е њ е

Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ бр. 29/2020) у Републици Србији је проглашено ванредно стање дана 15.03.2020. године.

Дана 23.03.2020. године достављено је наређење покрајинског секретара за здравство којим се СТРОГО ЗАБРАЊУЈЕ ДОПУНСКИ РАД здравственим радницима запосленим у здравственим установама чији је оснивач АП Војводина, те да за време трајања ванредног стања здравствени радници не могу радити ван својих матичних установа.

Дана 24.03.2020. године достављено је наређење министра здравља којим се за време трајања ванредног стања које је уведено ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID -19 и заштите становништва забрањује ангажовање здравствених радника, здравствених сарадника и других лица запослених у здравственим установама из Плана мреже у допунском раду.

Сагласно свему изнетом, донета је одлука као у изреци.

  

Достављено:

  1. Огласна табла;
  2. Интернет страница Дома здравља;
  3. HELIANT.

 

В.Д.ДИРЕКТОРА
др Јасмина Асси
специјалиста ургентне медицинe